To go back to the previous page  Close This Window

Bhutan 2003 – Pheasants:

Kalij Pheasant (Lophura leucomelana), Blyth's Tragopan (Tragopan blythii),
Satyr Tragopan (Tragopan satyra), Himalayan Monal (Lophophorus impejanus)

stamp